Tko je Sara Renar i što znači biti žena?

12595999_10153926627453363_2053402652_n

photo Božo Beti

Izgleda da je Sara Renar zadnjih dana posvuda. Na kioscima nas gleda s naslovnice Storybooka, a njen je glas već standardna pojavama na radiju. Znala sam ju susresti i na nekim od najvećih modnih evenata pa je po svemu sudeći Sara postala pravi celebrity od našeg zadnjeg intervjua. No, daleko je ova glazbenica od klasičnog hrvatskog celeba bez duše i kao takva uvijek savršena partnerica za razgovor.

939298_10153926628708363_215767680_o

photo Gustav Golik

Tko je Sara Renar?

Glazbenica, tekstopisac, skladateljica, pjevačica, poluinstrumentalist, poluaranžer; bivša arhitektica, bavila se i glumom; jedina kćer svoje majke, vlasnica psa; prilično dobra vozačica, solidna kuharica, kriminalna domaćica; neudana, formalno nezaposlena i kreditno nesposobna djevojka na pragu tridesetih, autor, skoro pa umjetnica opće prakse.

Što se promijenilo u tvom životu od našeg zadnjeg intervjua prije dvije godine?

Zapravo se strahovito puno toga izdogađalo, što predivnog, što manje lijepog. Izdala sam jedan album (“Jesen”) i sad sam u završnoj fazi s novim (“Tišina”). Bila sam nominirana za Porina u kategoriji debitanta (2014.) te za alternativni album godine i žensku vokalnu izvedbu (2015.) , u zadnje navedenoj kategoriji sam nagradu i osvojila. Prestala sam raditi u struci i potpuno se posvetila glazbi, ima tome već godinu dana. Vodila jedan semestar radionice “Tekst u glazbi”, sudjelovala na dva projekta teatar hr. – a i kolektiva SKROZ, ponovno naučila voziti i savladala bočno parkiranje. Počela više čitati. Udomila psa. Odsvirala kojih osamdeset koncerata, od manjih klubova do regionalnih festivala. Suočila sam se sa smrću u obitelji: otac mi je krajem prošle godine preminuo i ni jedna rečenica se ne čini dovoljno dostojanstvenom za opisati taj gubitak.

Osjećaš li se uspješnom? I koja je tvoja definicija uspjeha?

Meni je bitan proces. Konstantno tražiš, kopaš, možeš i moraš bolje. Osjećam se uspješnom jer mogu živjeti taj proces i biti mu posvećena. Možda je to najveća promjena od našeg zadnjeg intervjua, odabrala sam svoj put i više nema dileme (iako sumnja uvijek naravno postoji). Definirala sam čime se zaista želim baviti u životu i to i radim.

12825110_10153926627448363_1196603648_n

photo Božo Beti

Top 3 žene koje će te inspirirati do kraja života?

Moja mama. Odgojiti dijete je već po sebi herojski pothvat, pogotovo uz ozbiljan liječnički posao i paralelnu brigu o kućanstvu. Ona i stari su mi pokazali temeljne životne vrijednosti i moram naglasiti koliko je ta bezrezervna potpora i ljubav u obitelji važna. Dalje mi se čini bespredmetno nabrajati, inspirativne žene su i poznate i priznate umjetnice i znanstvenice kao i one neznane junakinje manje glamuroznih zanimanja – čija imena ne znamo, a koje su svojim svakodnevnim radom zaslužne da se stvari baš potpuno ne raspadnu.

Što za tebe znači biti žena?

Pitanje implicira razliku u odnosu na nešto drugo. Rođena sam kao žena, ali se prvenstveno doživljavam kao čovjek. Mišljenja sam da smo u osnovi svi ljudi od krvi i mesa, neovisno o kromosomima i fizičkim karakteristikama. Još je put dug, ali nadam se da ćemo u tom smislu jednoga dana konačno prevladati društvene konstrukte i predrasude.

Imaš li osjećaj da novinari često postavljaju jedna te ista pitanja, odnosno misliš li da se možda neki aspekti tvog rada ne naglašavaju dovoljno?

Da se nadovežem na prethodno pitanje, koje apsolutno ima veze sa spomenutim predrasudama – da, mislim da se mnogi aspekti moga rada ne naglašavaju dovoljno. Iako moj primarni instrument jest vokal, ja sam ujedno i tekstopisac i skladateljica tih svojih kompozicija. I djelomična producentica. I sama svoj režiser. I suradnica u bookingu. I vozačica i povremena ton majstorica. U medijima, muški kolega koji to sve radi je “glazbenik”, ja sam “pjevačica”. Voljela bih da više razgovaramo o suštini, manje o kozmetici.

12825373_10153926627458363_177448852_n

photo Božo Beti

12834831_10153926627423363_1185077345_n

photo Božo Beti

Savjet koji bi dala 16-godišnjoj sebi?

Ne boj se.

                   ———————————————————— 

Who is Sara Renar and what does it mean to be a woman?

12595999_10153926627453363_2053402652_n

photo Božo Beti

It seems that Sara Renar is everywhere for the past few days. At the kiosks she is watching us from the cover of Storybook Magazine, and her voice is already a standard phenomena on the radio. I even used to ran into her at some of the biggest fashion events, so it seems Sara became a real celebrity since our last interview. But this musician is far from the classical Croatian celeb without a soul and as such is always the perfect partner for a talk.

939298_10153926628708363_215767680_o

photo Gustav Golik

Who is Sara Renar?

A musician, a songwriter, a composer, a singer, an semi-instrumentalist, a semi – arranger; a former architect, was involved in acting too; the only daughter of her mother, an owner of a dog; a pretty good driver, a solid cook, a criminal housekeeper; unmarried, formally unemployed and uncreditworthy girl on the threshold of thirties, an author, almost a common practice artist.

What has changed in your life since our last interview two years ago?

Actually, an awful lot happened, some of it beautiful, some less beautiful. I released one album (“Autumn”) and now I’m in the final stages with the new one (“Silence”). I was nominated for Porin in the newcomer category (2014.) and for alternative album of the year and female vocal performance (2015.), in the last mentioned category I won the prize. I stopped working in my profession and fully devoted myself to music, it has already been a year I decided to do so. I led one semstar of workshop called “Text in music”, participated in two teatar.hr and collective SKROZ projects , learned how to drive again and mastered parallel parking. I started to read more. Adopted a dog. Played around eighty concerts, from small clubs to regional festivals. I faced death in the family: my father passed away late last year and no sentence seems dignified enough to describe this loss.

Do you feel successful? And what is your definition of success?

For me essential is the process. You are constantly looking for something ,digging, you can and you must be better. I feel successful because I can live this process and be dedicated to it. Perhaps this is the biggest change since our last interview, I chose my way, and there is no dilemma about it (though of course there is always a bit of doubt). I defined what I really want to do in life and that’s what I am doing.

12825110_10153926627448363_1196603648_n

photo Božo Beti

Top 3 women who will inspire you for the rest of your life?

My mom. To raise a child is already itself a heroic feat, especially with serious medical work and parallel care of the household. She and my old man showed me fundamental values of life and I have to emphasize how unreserved support and love in the family are important. Furthermore it seems pointless to enumerate, inspiring women are renowned artists and scientists and those unknown heroines in less glamorous professions – whose names we don’t know but who with their daily work make sure that things don’t fall apart completely.

What does it mean to be a woman for you?

The question implies a difference in relation to something else. I was born as a woman, but I see myself primarily as a human being. I think that all of us are basically people made of flesh and blood, regardless of chromosomes and physical characteristics. There is a long way ahead of us, but I hope one day we will finally overcome social constructs and biases in this sense.

Do you get the feeling that journalists often ask the same questions, do you think some aspects of your work are not emphasized enough?

To follow up on the previous question, which has absolutely something to do with mentioned prejudices – yes, I do think that many aspects of my work are not emphasized enough. Although my primary instrument is the vocal, I’m also a songwriter and a composer of my compositions. And partial producer. And my own music director. And associate in booking. And a driver and occasional tone master. In the media, male colleague who does all of this is a “musician”, I am a “singer”. I wish we would talk more about the essence, less about cosmetics.

12825373_10153926627458363_177448852_n

photo Božo Beti

12834831_10153926627423363_1185077345_n

photo Božo Beti

Advice you would give to the 16-year-old self?

Don’t be afraid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s