Tko je Nela Simić i što znači biti žena?

12813897_10153440641767335_8745756716149472165_n (1)

Nela Simić je jedna uistinu posebna žena, s kojom ću u razgovoru često teško držati tempo. To se događa jer se redovito gubim u a) moru informacija koje je Nela u stanju izreći u samo jednoj minuti i/ili b) ponekim referencama s kojima nisam u potpunosti upoznata, iako bi kao intelektualka navodno trebala biti. No, to je samo jedna od stvari zbog kojih joj se toliko divim. Teško je zapravo opisati kakva je osoba ova novinarka i voditeljica galerije Pikto pa budući da nisam u nemogućnosti da vam je fizički predstavim, nadam se da će vam bar ovi odgovori donekle približiti fantastičnu Nelu.

Tko je Nela Simić?

To je uvijek najteže pitanje. Ako govorimo o Nelinoj profesiji to je lakši i kraći odgovor koji ne zahtijeva transcendentalna traganja 🙂 Nela je radijska novinarka, radnica u kulturi, voditeljica galerije, sanjar, kreativka, ispijačica kave, putnica, partijanerica, sestra, kćer, i nečija djevojka.

DSC_8319-2

Kojim sve projektima/poslovima bi se pohvalila?

Mogla bih kao Will Carruthers napisati knjigu s biblijskom referencom The Book of Jobs koja nije Jobova knjiga, nego knjiga poslova…Od studentskih poslova konobarenja, rada u dućanima s odjećom, nakitom i slično do marketinga i prodaje u dentalnom turizmu, imala sam čak i vlastitu zalogajnicu neko vrijeme, radila kao turistički radnik u Italiji, pisala za razne internetske portale, već četiri godine radim na radiju, a prije godinu dana otvorila sam umjetničku galeriju Pikto. Unutar svih ovih naizgled nespojivih zanimanja radila sam razne projekte, a najlakše je izdvojiti ove najrecentnije. Na Radiju 101 imam emisiju o kulturi koja se zove ARTikulacija, a nešto što se veže na galerijski rad je projekt Reli po galerijama koji kroz interaktivnu igru povezuje galerije u gradovima Hrvatske.

Osjećaš li se uspješnom i koja je tvoja definicija uspjeha?

Čini mi se da se uspješni ljudi uvijek na neki način osjećaju neuspješnima (bar na njihovoj ljestvici uspjeha koja nije uvijek realna i ne vrijedi za druge ljude ) jer taj osjećaj da uvijek može više, brže, bolje, jače je to što me tjera da se razvijam i stvaram. Svaki puta kad se ljestvica podigne, a ja postignem cilj za kojim sam težila, magija nestane i ljestvica se povisuje. Zato nikada neću moći reći da sam zaista uspješna. Čudan je taj uspjeh, za koga i pred kim. Doduše, prednji čeoni režanj se navodno razvija u kasnim dvadesetima i odgovoran je između ostalog za razumijevanje uzroka i posljedice. S vremenom shvatiš koliko je vremena i truda potrebno uložiti da nešto profunkcionira, a istovremeno se s godinama taj fokus interesa sužava i trudim se specijalizirati i ne širiti priču i područje djelovanja kao što to rade djeca u slastičarnici.

DSC_8365-2

Žališ li za ičim što si učinila u životu?

Kada bi imali vremeplov, vjerojatno bi kao i Jared Leto u filmu Gospodin Nitko odlučili nikada ne odlučiti. Sve dok se konačno ne odlučimo za jednu mogućnost, sve su opcije otvorene i sve je moguće. Želim vjerovati da sam uvijek odabrala prave puteve.

DSC_8281-2.JPG

Top 3 žene koje će te inspirirati do kraja života?

Nikada se nisam odlučila tetovirati jer vjerujem da sam toliko toga vidjela, čula, pročitala i osjetila da se ništa od toga ne može svesti na jedan crtež, a možda i zato što nisam patetičan tip i vjerujem u onu dobru staru da vrijeme liječi sve… Mogla bih nabrajati ne samo žene nego i hermafrodite i muškarce i djecu od kojih sam svašta naučila pa nastaviti s klasičnim odgovorima mama, baka, Oprah itd. Mnogim odlučnim, jakim i uspješnim ženama se divim, ali nemam muzu. Inspiracija su mi ljude koje svakodnevno upoznajem, brojni kreativci koje intervjuiram i vrlo mali broj nevjerojatnih pojedinaca koje sam upoznala tijekom života koji su mi potvrdili da je život čudo.

Što za tebe znači biti žena?

Prvenstveno mi je važno biti čovjek. Ne vjerujem da biološka uvjetovanost i Xevi i Yiloni mijenjaju ono što u ljudima najviše cijenim, to je zajedničko kod oba spola. Borim se protiv bioloških i psiholoških stereotipa koji bi me trebali definirati i ne dozvoljavam da me to oblikuje u emotivnom i profesionalnom smislu te da žena postane moja uloga. Jednom sam negdje pročitala da se sve rađamo ženskog spola, ali ne postajemo sve žene. U ovom je slučaju riječ o Wonder woman koju je netko zamislio, žena s velikim Ž ponos i dika svog spola, a ne valjda neki slabić, mekušac.
Moram ipak priznati da je onaj magični trenutak transformacije kad namažem maskaru, obujem cipele na visoku petu i stavim veliki prsten na ruku nešto što mijenja moje pokrete i ponašanje. Neću jednako sjediti u trenirci ili suknji, iako tada samo ulazim u ulogu žene, ali ne postajem zato ženom jer i neki dečki nose suknje.

klikni na fotku i povećaj

Savjet koji bi dala 16- godišnjoj sebi?

Rekla bih si, sestro slatka, ništa ne brini jer kad se nešto dogodi već je prošlo, dok čekamo ne primjećujemo da vrijeme prolazi i da smo već dočekali ono što smo čekali. Ništa nije toliko strašno kao što se čini, a od lošeg uvijek ima gore. Usudi se pokušati i pritom znaj da ništa nije previše i ništa nije nemoguće dok god znaš zašto to želiš i za koga to činiš.

photo Juraj Vuglač

————————————————————————-

Who is Nela Simic and what it means to be a woman?

12813897_10153440641767335_8745756716149472165_n (1)

Nela Simic is truly a special woman, often a heavy opponent in a conversation. This is because I regularly get lost in a) sea of information Nela is able to express in just one minute and / or b) occasional references I am not fully aware of, although as an intellectual I am allegedly supposed to be. But this is just one of the things for which I admire her so much. It’s hard to really describe what kind of person this journalist and leader of Pikto Gallery really is, but since I’m not able to physically introduce you to her, I hope that at least these answers will give you some idea of fantastic Nela.

Who is Nela Simić?

This is always the hardest question. If we talk about Nela’s profession it is the easier and the shorter answer which does not require a transcendental quest 🙂 Nela is a radio host, a culture worker, a founder of an art gallery, a dreamer, a creative, a drinker of coffee, a traveler, a party girl, a sister, a daughter, and somebody’s girlfriend.

DSC_8319-2

What are the projects / activities you are most proud of?

I might as Will Carruthers write a book with a biblical reference to the Book of Jobs, which is not a Job’s book, but a book of jobs … From student jobs like waitressing, working in shops with clothes, jewelery and similar to marketing and sales in dental tourism, I even had a diner of my own for a while, worked as a tourist worker in Italy, used to write for various websites, I work on the radio for the past four years, and a year ago I opened an art gallery Pikto. Within all of these seemingly disparate professions I worked on variety of projects, and the easiest way is to extract the most recent. I have a show about culture on Radio 101 which is called ARTiculation, and something that is connected to gallery work is the project called Reli po galerijama (Rally through galleries) which connects galleries in Croatian cities through an interactive game .

Do you feel successful and what is your definition of success?

It seems to me that successful people always somehow feel unsuccessful (at least on their ladder of success, which is not always realistic and does not apply to other people) because that feeling that you can always do more and be faster, better and, stronger is what makes me develop and create. Each time the scale builds up, and I achieve my aim, magic disappears and the scale increases. That’s why I’ll never be able to say that I really successful. Success is strange, for whom and in front of whom. However, anterior frontal lobe is reportedly developing in the late twenties and is responsible among other things for the understanding of cause and effect. Over time, you realize how much time and effort is necessary to make something able to function, and at the same time over the years the focus of interest narrows and I try to specialize and don’t spread the word and scope of activities like children in a candy store do.

DSC_8365-2

Are you sorry for anything you’ve done in your life?

If we had a time machine, we would probably like Jared Leto in the film Mr. Nobody decide to never decide. Until we finally decide for one option, all options are open and everything is possible. I want to believe that I have always chosen the right path.

DSC_8281-2

Top 3 women who will inspire you for the rest of your life?

I have never decided to tattoo because I believe I saw, heard, read and felt so much that none of it can be reduced to a drawing, and maybe it is so because I’m not a pathetic type and I believe in that good old saying that time heals everything … I could enumerate not only women but also hermaphrodites and men and children, of which I have learned a lot and then continue with the classic answers like mother, grandmother, Oprah etc.. I admire many decisive, strong and successful women, but I have no muse. I am inspired by the people I meet every day, many creative people who I interview and a very small number of incredible individuals I’ve met over a lifetime, which confirmed me that life is a miracle.

What does it mean to be a woman for you?

Primarily is important to me to be a human. I don’t believe that biological conditioning and Xs and Ys change what I value in people the most, it is common in both sexes. I fight against biological and psychological stereotypes that should define me and I do not allow it to formulate me in the emotional and professional sense so a woman could becomes my role. I once read somewhere that we are all born female, but not all of us become women. In this case we are talking about a wonder woman that had been conceived in somebody’s mind, a woman with a large W, pride and joy of her gender, and I guess not a wimp, a wuss. I must however admit that magical moment of transformation when I apply mascara, put on high-heeled shoes and a big ring on my hand which changes my movements and behavior. I will not sit the same way in a jogging suit or a skirt, although then I only enter the role of woman, but I do not become a woman because some guys wear skirts too.

click on the photo and make it bigger

Advice you would give to the 16- yourself?

I’d tell myself, cute sister, don’t worry, because when something happens it already done, while we wait we don’t notice that time passes and that we have already met what we’ve been waiting for. Nothing is as scary as it seems, it can always be worse. Dare to try and thereby know that nothing is too much and nothing is impossible as long as you know why you want it and for whom you do it.

photo Juraj Vuglač

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s