Jelena Iva Nikolić: Indija ju nije osvojila svojim spiritualnim turizmom

jelena17_GRZ_230116

Jelena Iva Nikolić je onaj tip žene kojem ću se uvijek potajno diviti ni sama ne znam zbog čega. Možda zbog toga što je starija od mene pa samim time i mudrija, možda jer uvijek spoji dva nespojiva komada odjeće i izgleda savršeno, možda jer super kuha, možda jer svaki projekt kojeg se primi, kako bi se reklo u narodu onako otrcano, pretvori u zlato, a možda i jer jednostavno pršti energijom. Zato uvijek volim popričati s majkom “Malog placa na tavanu”, jednom od najpoznatijih hrvatskih food stilistica i iskrenom zaljubljenicom u život, a odnedavno i u Indiju.

 

Što se promijenilo u tvom životu od našeg zadnjeg intervjua?

Uf. Sve! Nisam više u dugogodišnjoj vezi, živjela sam s dvije cimerice, stvorila Mali plac na Tavanu, putovala u Indiju zbog zabave, ljubavi i treći puta – posla. To je onako, izvana, na brzinu. Iznutra sam kompletno druga, nova osoba.


Jesi li u međuvremenu spoznala
neko ovo jelo koje ti je osvojilo dušu i tijelo?

Thali. Tradicionalno indijsko jelo koje se sastoji od više manjih jela. I masala chai. I ghee. I smoothie od ananasa, kokosove vode i lemongrasa s malo limete!

jelena16_GRZ_230116
Reci nam sve o svom novom projektu Sanjam Indiju?

Namjesto odgovora, preopširnog, čemu sam sklona, nudim link:http://www.dreamingofindia.info/

Sve piše u istome. I to je projekt koji se još razvija i uključuje puno ljudi, događanja, videa, posla, sponzora, produkcijskih kuća – nešto kao par mojih snova u jednom.

Puno si putovala, ali Indija te posebno osvojila. Kako to?

Nemam pojma. To je izvan racionalnog okvira. Nikada nisam zapravo sanjala o Indiji ili Indiju. Otišla sam iz čiste znatiželje, kako bih otišla i u Burkinu Faso! Jednostavno smo se dogodile jedna drugoj. Ljubav na prvi zakorak. Naime, čim sam zakoračila na tlo aerodroma u Delhiju osjetila sam stanoviti energetski boost. Koji se aktivira svakim ponovnim dolaskom, odnosno zakorakom na indijsko tlo. Nit bijah u ashramima, nit brijem na spiritualni turizam, nit sam predana jogistica, iako godinama vježbam jogu, samo obožavam život i njegovu raznolikost, intenzitet. Indija je za mene kao život. Golema, odnosno beskrajna, prekrasna i zastrašujuća istovremeno, puna kontrasta, intenzivna i najnježnija i muška i izrazito ženska i senzualna i tvrda i bogata i siromašna i mentalna i tjelesna. I tako mogu do beskraja nabrajati sve kontraste koji su koliko različiti toliko i komplementarni. Nije li život satkan od svega toga?

jelena33_GRZ_230116

Što se dogodilo sa “Sjedi i Jedi”, a u kojoj fazi je tvoj drugi veliki projekt “Mali plac na tavanu”? (Premda vidim da se sad zove “Mali plac s tavana”)

Sjedi & Jedi sam prerasla kao i suradnju s T-portalom koji mi je omogućio, odnosno bio platforma za prvi autorski projekt u životu. I na tome sam beskrajno zahvalna tadašnjoj urednici Alemki Lisinski, curama Gabrijeli i Marčeli, plus najviše svojoj prijateljici i suradnici (ona je također blogirala na Tportalu) Rujani Jeger. Sve su te žene prepoznale pa ondak podržale mene i moju bebu (Sjedi & Jedi). Nakon toga sam osmislila i porodila Mali plac na Tavanu kojega sada vodi sukreatorica istog, Jelena Mikin, dok se ja namjeravam smucati po svijetu i ostvarivati snove. I zove se Mali plac s Tavana jerbo se preselio s Tavana u svijet. Traži prostor za život jer se proširio, narastao i želi se osamostaliti. Poput kakvog tinejdžera. I nije samo plac – to je sad već pokret!

jelena25_GRZ_230116
Je li ovo tvoja najproduktivnija faza što se tiče stvaralaštva/projekata?

Nadam se da nije :). Ako jest – što će biti dalje?! Možda je samo najveći samostalni projekt do sada.

Možeš li reći da si uspješna i koja je tvoja definicija uspjeha?

Moja definicija uspjeha je kad se dobro osjećam u vlastitoj koži, mirno spavam, radim samo ono što volim, slijedim svoj unutrašnji osjećaj i to mi je glavni pokretač i najbolji prijatelj i kad znam da je život čaroban i da nisam sama i da je sve povezano i da najbolje tek dolazi ;).

jelena30_GRZ_230116

Koji je tajni recept za sretan i ispunjen život?

Biti ono što jesi. Živjeti iznutra prema van. Spoznati pravi smisao slobode, odgovornosti i beskompromisnosti. Živjeti bez straha. Imati povjerenja i ljubavi za dijeliti šakom i kapom. Znati da se sve događa za, a ne protiv mene. Usuditi se živjeti svoje snove, hraniti, njegovati pa onda i živjeti strasti koje se ne trebaju skrivati. Biti otvoren – a i iskren – a. Autentičnost je ionako ono za čime većina ljudi čezne. Svjesno ili nesvjesno.


Jedno slano i jedno slatko jelo bez kojih ne možeš zamisliti život su…?

Domaći, pravi kruh i putar / ghee – slano

Kroasan / prazan ili s pekmezom od marelice – slatko

Bez glutena se naprosto ne da živjet’ ;). Previše sam inkluzivna da bih išta isključivala, pa tako i gluten! Balans je ključ. U svemu.

http://www.tavan.info/

http://www.mali-plac.org/

photo Grgur Žučko

————————————————————————————————————-

Jelena Iva Nikolic: India didn’t win her over with its spiritual tourism

jelena17_GRZ_230116

Jelena Iva Nikolic is the type of woman I will always secretly admire and I don’t even know why. Maybe because she’s older than me, so therefore wiser, maybe because she always puts two incompatible pieces of clothing on and looks perfect, maybe because she cooks great, maybe because every project she gets her hands on, as they say, she converts into gold, and maybe because she simply bursts with energy. That’s why I always like to talk to the mother, of “Small market in the attic,” one of the most famous Croatian food stylist and sincere lover of life, and more recently of India.

 

What has changed in your life since our last interview?

Phew. Everything! I am not in a long-term relationship anymore, I lived with two roommates, created Little market in the attic, traveled to India for fun, love and for the third time – work. This is just a quick review. Inside am I’m completely different, new person.

Did you discover some new dish in the meantime which won you over?

Thali. Traditional Indian dish that consists of several smaller meals. And masala chai. And ghee. And pineapple, coconut water and Lemongras smoothie with a little lime!

jelena16_GRZ_230116

Tell us all about your new project Dreaming of India?

Instead of an over extensive answer, which I tend to use, I am offering a link: http://www.dreamingofindia.info/

Everything is written here. And this is a project that is still evolving and includes a lot of people, events, videos, jobs, sponsors, production companies – something like a couple of my dreams in one.

You have traveled a lot, but India especially won you over. How so?

I have no idea. It is beyond rational framework. I never really dreamed about India. I went out of curiosity, like I would go to Burkina Faso! We just happened to each other. Love at first step. In fact, as soon as I stepped on the soil of Delhi airport I felt a certain energy boost. That is activated every time I come, or should I say step on Indian soil. I haven’t been to ashrams, nor am I into the spiritual tourism, not am I committed yogi, although I have been practicing yoga for years, I just love life and its diversity, intensity. India is like life to me. It is vast, immense, beautiful and scary at the same time, full of contrasts, intense and tender and masculine and feminine and extremely sensual and hard and rich and poor, and mental and physical. I can recite all the contrasts which are so much different and complementary until infinity. Isn’t life made up of all this?

jelena33_GRZ_230116

What happened to your “Sit down and eat” blog and at what stage is your second big project “Small market in the attic?” (Although I see now is called “Small market from the attic”)

I out grew “Seat and eat” as well as the cooperation with T-portal, which enabled me, that is, gave me the platform for my very first original project. And for that I am immensely grateful to the former editor Alemka Lisinski, girls Gabrijela and Marčela, plus mostly to my my friend and co-worker (she also blogged on Tportal) Rujana Jeger. All these women recognized and then supported me and my baby (Sit & Eat). After that I created and gave birth to “Small market in the attic” which is now led by cofounder Jelena Mikin, while I intend to roam around the world and realize my dreams. And it is now called “Small market from the attick” because it moved from the attic to the world. Seeking a place to live because it has spread, grown and wants to become independent. Like any teenager. And it’s not just a market – it is now a movement!

jelena25_GRZ_230116

Is this your most productive phase as far as creativity / projects?

I hope not :). If so – what will happen next ?! Perhaps only the largest individual project so far.

Can you say that you are successful and what is your definition of success?

My definition of success is when I feel good in my own skin, sleep soundly, do only what I love, follow my inner feeling, and that’s my main driver and best friend and it is also when I know that life is magical and that I am not alone and that everything is connected and that the best is yet to come ;).

jelena30_GRZ_230116

What is the secret recipe for a happy and fulfilling life?

To be yourself. To live from the inside out. To recognize the true meaning of freedom, responsibility and uncompromisingness. To live without fear. To have trust and love enough to share to anyone around. To know that everything happens for, not against me. To dare to live your dreams, feed, nurture and then live the passions that can not be hidden. To be open and honest . Authenticity is something for which most people long for anyway. Consciously or unconsciously.


One savory and one sweet dish without which you can not imagine life are …?

Domestic, real bread and butter / ghee – savory

Croissant / empty or with apricot jam – sweet

Gluten is simply not to live without ;). I’m too inclusive to exclude anything, including gluten! Balance is the key. In everything.

http://www.tavan.info/

http://www.mali-plac.org/

photo Grgur Žučko

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s