Zašto nas tjerate da se sramimo svojih dlaka?

I dok danas mislimo kako je odstranjivanje dlaka stvar svjesnog izbora, zaboravljamo li da se ipak radi o normi koja je polagano i planirano nametnuta?

ff6ef5ab6149af6e35e1676a7e66ff03

Više od ideje da moji jajnici ne rade kako treba, užasava me činjenica da nepravilan rad istih uzrokuje pretjeranu dlakavost. I dok s gotovo romantičnom glorifikacijom gledam na jednu obrvu Fride Kahlo i njene šarmantne brčiće, pomisao da dlake krase moje tijelo gnusnija mi je i od Von Trierovih šovinističkih filmova.

5c2ae12ad7c9238c9abd514aed7d1d5d

Gnušanje se miješa s osjećam srama kada moje dlačice iskoče tamo gdje ne bi trebale, a dok se borim između misli kako sam “oh takva feministkinja koja se ne bi trebala sramiti svog tijela kakvo god da je” i pretpostavke da je uklanjanje dlaka sastavni dio dnevne beauty rutine, pitam se gdje leži korijen našeg gnušanja kao društva prema dlakama na ženskom tijelu.

2e2e8d1e898711590d612104f80f50a4

Iako smo dlake uklanjanje i mrzile oduvijek, hajka protiv istih svoj je vrhunac počela dosezati u Americi 20-ih. Promjene u odijevanju dovele su do toga da noge, a onda i pazusi postanu vidljivima, i kao takvi, jedni od ključnih elemenata ženske ljepote. Idealna je noga, kao i pazuh, naravno bila ona bez dlaka. Časopis namijenjen obiteljskom zdravlju Hygeia je u 30-ima pisao o uklanjanju dlaka kao novoj društvenoj konvenciji, a onda su se medicinskim krugovima pridružili i oni modni te časopisi poput Harpers Bazaara koji je promovirao nedlakavost kao jednu od glavnih ženskih obilježja. U 90-ima je rat objavljen i dlakavim mufovima.

I premda sama preferiram nedlakave mufove čisto jer su er… praktičniji za konzumaciju, ideja brazilske depilacije ide korak dalje od uklanja suvišnih dlaka (ukoliko dlake uopće jesu suvišne) i oštro koketira s eroticizmom mainstream porno glumica koje definiraju standard poželjnog. A kako pak po nekim drugim standardima žena mora biti nježna i ranjiva, ista takva joj mora biti i pica. Premda, nije li malčice morbidno da se muškarci lože na vagine koje podsjećaju na one djevojčica u vrtićkoj dobi?

377811cd01a23dd0aa95f18f429d4395

A kad govorimo tome što muškarci vole i na što se pale, možemo li reći da recimo Marko uopće voli žene, ako ih voli jedino kad su obrijane do kože. Po toj logici Marko zapravo ne voli žene, odnosno on zapravo nije heteroseksualan jer voli samo žene koje su promijenjene na određen način, koje nakon određene radnje prestaju biti muškarci i postaju žene. To zapravo zavrjeđuje kategoriju za sebe. To je kao da ste kao muškarac orijentirani samo na žene koje su prije operacije spola bile muškarci. Možemo li to onda nazvati bivanjem straight, gay ili bi? Ili je to samo bolestan fetiš?

S druge strane, muškarac je uvijek muškarac bez obzira brije li se ili ne. Dok, žena više nije “prava” žena ako dopusti da joj rastu dlake.

0c7fe167e3c9b3fc627456f5a7b44c4f

Jesu li samo lezbe dlakave?

Svaki govor o dlakavosti, gotovo je uvijek i govor o lezbijstvu. No, premda u teoriji lezbijke i feministkinje nisu opterećene vrijednostima koje pretpostavljaju da žena mora biti atraktivna muškarcu, istraživanja pokazuju da 55% lezbijki i 72% feministkinja svejedno preferira obrijane noge i pazuhe. Ova je brojka manja u usporedbi s brojkom karakterističnom za heteroseksualne (nedeklarirane kao feministkinje) žene, ali je i dokaz da ne postoji direktna veza između lezbijstva i/ili feminizma i dlakavosti jer su očigledno i lezbijke i feministkinje i lezbijske feministkinje izložene idealu nedlakavosti.

6aeac10ba0da93526d78fee80136e92c

Ženske dlake su demonizirane kroz čitavu povijest

Iako smo netom prije 20- ih godina prošlog stoljeća nakratko zaboravili da mrzimo ženske dlake, zanimljivo je da su dlake na ženskom tijelu demonizirane kroz čitavu povijest. Dlakave žene su percipirane zlima, nemoralnima, komičnima ili jednostavno gnjusnima. Tako iz 14. stoljeće datira legenda o svetici zvanoj Saint Wilgefortis. Prema legendi koje je krenula iz Portugala, a s vremenom su neki oblik iste preuzeli i Španjolci, Englezi, Talijani te Nizozemci, ovu su heroinu obećali paganskom kralju. Kako bi izbjegla udaju, ona priseže zakletvu djevičanstva i moli da postane odbojnom, a za uzvrat joj raste brada. To izaziva bijes njenog oca koji je daje pribiti na križ. Hm, možda je Isus ipak bio žena?

U 17. stoljeću su pak navodne vještice bile brijane jer su dlake bile direktan dokaz njihovog pakta s vragom, a priča o gnusnim dlakavim vješticama proteže se i kroz Shakespeareovog Macbetha. U 19. stoljeću je pak bilo uvriježeno mišljenje kako su prostitutke i ostale seksualno slobodnije žene prirodno dlakavije, a do 1922. je i Freud imao svoje mišljenje na temu ženskih dlaka pa je tako napisao esej u kojem uspoređuje ženske stidne dlake sa zmijama na Meduzinoj glavi. Kasnije su njegovu teoriju razradili i neki drugi analitičari poput Lawrencea Kubiea koji je tvrdio da su dlake kao i sve ostalo što izlazi iz tijela, poput primjerice krvi, prljave.

02211799895c90c8bbf93231f87b1a36

Što znanost misli o ženskim dlaka i što je prirodno, a što ne

Uklanjanje dlaka zalazi puno dublje od priče o običnom beauty ritualu. Uklanjanje dlaka tako postaje pitanje brige o vlastitoj higijeni, ali i snažan klasni marker kao što su “dobri zubi”, “čista koža”, “koža bez bora” ili haljina određenog dizajnera.

Zanimljiva je i teorija Lisa Miller, kliničke psihologinje, spisateljice, a ujedno i kolumnistice za New York Magazine koja objašnjava zašto nam se dlake gade.

“Gledano iz evolucijskog aspekta, seks je cijela igra. Seks s pogrešnom osobom može vas i vašu genetsku liniju doslovno ubiti – kroz bolest, neplodnost, nesreću. S pravom osobom, može vam osigurati da se vaši geni prenesu na sljedeću generaciju. Dlačice ispod pazuha signaliziraju seks jer rastu tijekom puberteta te su jedan od prvih znakova zrelosti (i plodnosti). I to signalizira seks jer prenose mirise koji dovode do parenja. To pak izaziva gađenje jer nas podsjeća koliko seks može biti opasan. Zato brijemo pazuhe. Zato što dlačice ispod pazuha izdaju zapadnjačku fantaziju o seksu, a to je da je seks zabavan, ugodan, nevin i nedosljedan, fantaziju koja izostavlja evolucijsku istinu”, kaže Lisa.

4aa1e47ae3ec5cdd7958d11b404873c0

Ako ćemo što je prirodno, prirodno je da ženama ispod pazuha rastu dlake jednako kao i muškarcima, jedino razlika je u tome što se žene srame kad ostave svoje tijelo u “prirodnom” stanju, a muškarci ne.

I budimo realne, nije da ijedna od nas voli proces odstranjivanja dlaka, (recite mi da brazilska nije bolna, kao i bilo koje drugo čupanje iz korijena). Zato i svi oni trikovi s dugim hlačama da dobijemo još koji ekstra tjedan u kojem se ne moramo poslužiti žiletom ili voskom. A što je sa silnim ispričavanjem zbog dlakavosti kad koja dlačica proviri ispod odjeće? I OK, osjećamo se seksi i/ili čisto nakon toga, no odakle osjećaj gađenja? Tko nas je uostalom natjerao da pomislimo kako nismo dovoljno seksi ili čiste ako imamo dlake?

Ljudi su naviknuti da vide žene bez dlaka, i u strahu su da vide išta drugačije. No, ljudi su ionako naviknuti na mnogo stvari, a mnoge od tih stvari uopće nisu istina. Istina je da ženama dlake rastu svugdje, a da nema marketinga i medija i ljudi koji perpetuiraju nedlakavi ideal ( tu spadaju i muškarci i žene), ne bi ni znale da je to nešto čega bi se trebale sramiti.

Izvori:

http://m.friendfeed-media.com/e120518d5e3b6ff197c34eb3abb92fff037c2823

http://bigthink.com/ideafeed/why-does-womens-body-hair-gross-everyone-out

http://thehathorlegacy.com/women-its-your-duty-to-remove-body-hair/

http://everydayfeminism.com/2014/10/stop-stigmatizing-womens-hair/

http://educateinspirechange.org/health/why-did-women-start-shaving-their-body-hair-the-answer-might-surprise-you/ 

Fotografije: Pinterest

—————————————————————————————————————————————————-

                     Why do you make us feel ashamed because of our body hair?

While today we think that removal of body hair is a matter of conscious choice, do we forget that it is actually a norm wich was slowly and carefully imposed?

ff6ef5ab6149af6e35e1676a7e66ff03

More than the idea that my ovaries are not working properly, I am terrified by the fact that their irregular work causes excessive hairiness. And even though I watch on Frida Kahlo’s unibrow and her charming mustaches with almost romantic glorification, thought that hair would adorn my body disgusts me even more than Von Trier’s chauvinistic films.

5c2ae12ad7c9238c9abd514aed7d1d5d

Revulsion is mixed with shame when I feel my body hair pop out where they should not, and while I fight between thoughts like “oh I am such a feminist who should not be ashamed of her body no matter what” and the assumption that removal of body hair is integral part of daily beauty routine, I wonder where lies the root of our disgust as a society towards the hair on a woman’s body.

2e2e8d1e898711590d612104f80f50a4

Although we have always removed and hated body hair, campaign against it reached the peak in America in the 20s. Changes in how we dress have led to leg, and then the armpit being more visible, and as such, one of the key elements of female beauty. Perfect leg and an armpit, of course had to be hairless. Magazine for family health Hygeia wrote in the 30s about hair removal as a new social convention, and then medical community was followed by fashion community and magazines such as Harpers Bazaar, which promoted hairless ideal as one of the main female characteristics. In the 90s war was declared to hairy muffs too.

And although I myself prefer hairless muffs purely because they are well …more convenient for consumption, the idea of Brazilian waxing goes a step further from removing excessive body hair (if there is such a thing as excessive body hair) and sharply flirts with the eroticism of mainstream porn actresses who define the standard of desired. And since by some other standards, women must be gentle and vulnerable, their cunts must look the same. Although, isn’t it a bit morbid that men love vaginas which remind them of the vaginas which belong to the girls in the kindergarten age?

377811cd01a23dd0aa95f18f429d4395

And when we talk about what men love, can we say that let’s say Mark loves women in general, if he loves them only when they are shaved to the skin. By that logic Mark does not like women, or he is not really a heterosexual because he only likes women who are altered in a certain way, who after certain actions transfer from a man to a woman. It really deserves a category for itself, don’t you think? It is as if you are a man oriented to women who were men before sex surgery. Can we call it straight, gay or bi then? Or is it just a sick fetish?

On the other hand, a man is always a man regardless does he shave or not. While, woman is no longer a “real” women, if she allows her body hair to grow.

0c7fe167e3c9b3fc627456f5a7b44c4f

Are only lesbians hairy?

Any talk about hairiness, is almost always a talk about lesbianism. But although in theory lesbians and feminists are not burdened with the values that assume that women should be attractive to men, research shows that 55% of lesbians and 72% of feminists still prefer shaved legs and underarms. This figure is small compared with the figure for a typical heterosexual (undeclared as feminists) woman, but is also the evidence that there is no direct link between lesbianism and/or feminism and hairiness, because obviously lesbians and feminists and lesbian feminists are exposed to the hairless ideal too.

6aeac10ba0da93526d78fee80136e92c

Women’s body hair were demonized throughout history

Although just before 20s of the last century we briefly forgot to hate women’s body hair, it is interesting that women’s body hair were demonized throughout history. Hairy women were perceived as evil, immoral, comic or simply disgusting. So from the 14th century dates the legend of the saint called Saint Wilgefortis. According to the legend, which started in Portugal, and eventually Spaniards, Englishmen, Italians and Dutch created their form of the story, this heroin was promised to a pagan king. In order to avoid marriage, she swears the oath of virginity and prays to become repulsive, and in return she grows a beard. This makes her father mad and he nailes her to the cross. Hm, maybe Jesus was a woman in the end?

In the 17th century alleged witches were shaved because hairs were direct evidence of their pact with the devil, and the story of disgusting hairy witches extends through Shakespeare’s Macbeth too. In the 19th century it was widely accepted that prostitutes and other sexually liberal women were naturally hairier, and by 1922. even Freud had his own opinion on the subject of women’s body hair, so he wrote an essay in which he compares female pubic hair with snakes on Medusa’s head. Later his theory worked out and some other analysts developed it, like Lawrence Kubie who claimed that hair and everything else that comes out of the body, such as blood, is dirty.

02211799895c90c8bbf93231f87b1a36

What science thinks about women’s body hair and what is natural and what is not

Hair removal goes a lot deeper than the story obout ordinary beauty ritual. Hair removal becomes a question of worrying about one’s own hygiene, but is also a powerful class marker such as “good teeth”, “clean skin”, “skin without wrinkles” or dress from a certain designer.

Very interesting is the theory made by Lisa Miller, a clinical psychologist, writer and also a columnist for New York Magazine, who explains why we feel disgust towards body hair.

“Evolutionarily speaking, sex is the whole game. Sex with the wrong person can kill you and your genetic line – through disease, infertility, misfortune. With the right person, it can assure that your genes are transmitted to the next generation. Armpit hair signals sex because it grows during puberty and is one of the first signs of maturity (and fertility). And it signals sex because it transmits the scents that lead to mating. It triggers disgust because it reminds humans how dangerous sex can be. And that’s why we shave it off. Because armpit hair betrays the western fantasy about sex, which is that sex is fun, pleasurable, innocent, and inconsequential, a fantasy that elides the evolutionary truth”, says Lisa.

4aa1e47ae3ec5cdd7958d11b404873c0

If we talk about what is natural, it is natural that women grow armpit hair as well as men, the only difference is that women are ashamed when they leave their body in a “natural” state, while men do not.

And let’s be real, not that any of us likes the process of removing body hair, (tell me that brazilian waxing isn’t painful (as well as any other pulling the hair out froom the roots). Therefore, all those tricks with long trousers to get few more extra weeks in which we do not have to use a razor or wax. What about all those apologizes for hairiness when that hair peeps under the clothes? And OK, we feel sexy and/or clean afterwards, but where the feeling of disgust comes from? Who after all, made us think that we are not sexy or clean enough if we have body hair?

People are accustomed to see women without body hair, and they fear they will see anything different. However, people are already accustomed to a lot of things, and lot of these things are not true at all. It is true that women grow hair everywhere, and if there wouldn’t be marketing, media and people who perpetuate hairless ideal (this includes both men and women) we wouldn’ even know that this is something that we should be ashamed of.

Sources: 

http://m.friendfeed-media.com/e120518d5e3b6ff197c34eb3abb92fff037c2823

http://bigthink.com/ideafeed/why-does-womens-body-hair-gross-everyone-out

http://thehathorlegacy.com/women-its-your-duty-to-remove-body-hair/

http://everydayfeminism.com/2014/10/stop-stigmatizing-womens-hair/

http://educateinspirechange.org/health/why-did-women-start-shaving-their-body-hair-the-answer-might-surprise-you/ 

Photos: Pinterest

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s